Strona główna/Rolnicy/Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki

Rolnicy
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt obrotowy na zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej

Kredyt udzielany na sfinansowanie zakupu:

 • nawozów mineralnych, organicznych, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych  grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków  cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
 • hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
 • rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną
 • innych środków rzeczowych niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • wysokość kredytu do 3.000 zł na 1ha posiadanych użytków rolnych
 • okres kredytowania do 18 miesięcy
 • oprocentowanie stałe
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt obrotowy

Kredyt udzielny m.in. na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredytowa linia hipoteczna

Przeznaczenie kredytu:

 • finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • okres kredytowania: do 15 lat
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
 • podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wartości proponowanego zabezpieczenia oraz zdolności kredytowej
 • nie jest wymagane przedstawienie prognozy finansowej!!!
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący oraz zdolności kredytowej,
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt inwestycyjny

Kredyt udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie przedsięwzięć nowych i rozwojowych, zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego, modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 50.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, udziału środków  własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem
 • okres kredytowania do 15 lat 
 • wymagany minimalny udział środków własnych do 20%
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt szybka inwestycja AGRO

Kredyt przeznaczony na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha, reorganizację już posiadanego gospodarstwa rolnego polegającą np. na wprowadzeniu nowej działalności produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji lub zamianie technologii produkcji, urządzenie gospodarstwa rolnego.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, udziału środków  własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem ale nie może być większa niż 500.000 PLN
 • wymagany minimalny udział środków własnych do 20%
 • okres kredytowania do 20 lat (w zależności o rodzaju finansowanej inwestycji)
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyt rewolwingowy

Kredyt jest udzielany m.in. na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • okres kredytowania do 48 miesięcy (w zależności o przeznaczenia kredytu)
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Rolnicy - kredyty i pożyczki

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Kredyty udzielane są zarówno jako inwestycyjne jak i obrotowe. Szczegółowe warunki udzielania kredytów zawarte są w Zarządzeniach Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Bank Spółdzielczy w Pieńsku na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje gwarancję spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR

Podstawowe paramenty gwarancji AGRO:

 • z gwarancji AGRO mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym – rolnicy, przetwórcy produktów rolnych, przetwórcy produktów nierolnych,
 • gwarancja zabezpiecza kredyty obrotowe, w tym na zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej,
 • maksymalna kwota gwarancji 80% kwoty kredytu,
 • długi okres obowiązywania gwarancji,
 • dopłata do oprocentowania kredytu wynosi 5%,
 • okres obowiązywania dopłat do oprocentowania 12 miesięcy,
 • brak prowizji za udzielnie gwarancji  !!!!!!
 • atrakcyjna prowizja za udzielenie kredytu,

Wszystkie produkty kredytowe oferowane są Klientom posiadającym zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie przedłożonych dokumentów. Zakres składanych dokumentów uzależniony jest od statusu prawnego Klienta, rodzaju transakcji kredytowej oraz okresu na jaki transakcja ma być zawarta.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę