Strona główna/Zostań udziałowcem banku

Zostań udziałowcem banku

Zostań udziałowcem banku

Przyłącz się do naszego banku I zostań jego członkiem

Członkostwo w Banku Spółdzielczym zapewnia:

 • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • możliwość wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały:

Członek będący osobą fizyczną obowiązany jest wpłacić wpisowe 15,00 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 150 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji

Zostań udziałowcem banku

Informacja dla członków banku spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkowstwa)

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: u.f.b.s.), ustawy Prawo bankowe (dalej: pr. bank.) i ustawy Prawo spółdzielcze (dalej: pr. spółdz.). Zgodnie z art. 1 § 1. pr. spółdz. Bank Spółdzielczy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Ze stosunkiem członkostwa w Banku Spółdzielczym wiążą się określone prawa i obowiązki. Zasadniczo wynikają one z przepisów pr. spółdz., a także z postanowień statutu Banku Spółdzielczego. Z członkostwem w Banku Spółdzielczym wiążą się określone uprawnienia, takie jak możliwość decydowania o przyszłości i kierunku działania Banku Spółdzielczego poprzez podejmowanie decyzji w ramach Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ oraz Zebrania Grup Członkowskich, ale także obowiązki, jak uczestnictwo w pokrywaniu ewentualnych strat Banku Spółdzielczego do wysokości udziałów zadeklarowanych przez członka.

2. CZŁONKOSTWO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Zgodnie z przepisami pr. spółdz. warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja, podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego, powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku, gdy przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów (art. 16 § 1. pr. spółdz.).

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji (art. 17 § 2. i § 3. pr. spółdz.). O podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwały odmawiającej przyjęcia, składający deklarację jest powiadamiany pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia zawiera uzasadnienie. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna (art. 17 § 3. i § 4. pr. spółdz.).

3. UPRAWNIENIA CZŁONKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Członkowie Banku Spółdzielczego mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego członek ma prawo:

 1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 5. przeglądać rejestr członków,
 6. oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Wyróżnić należy także uprawnienia majątkowe członka Banku Spółdzielczego takie jak:

 1. prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały –uprawnienie to aktualizuje się co do udziałów obowiązkowych dopiero po ustaniu członkostwa w Banku Spółdzielczym (art. 10b u.f.b.s.), z kolei co do udziałów nadobowiązkowych powyższa reguła nie znajduje zastosowania. Sposób i termin zwrotu wpłat na udziały określony został w statucie Banku Spółdzielczego. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 10c ust. 1 u.f.b.s., na podstawie statutu Banku Spółdzielczego, Zarząd Banku Spółdzielczego jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały;
 2. prawo do złożenia dyspozycji na wypadek śmierci – członek może w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego (art. 10d ust. 3 u.f.b.s.);
 3. prawo do udziału w nadwyżce bilansowej – nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, w sytuacji, gdy fundusz ten nie osiągnął wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych (art. 77 § 1 pr. spółdz. i art. 76 pr. spółdz.).
  Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu na zwiększenie funduszu zasobowego przeznacza się:
  a) na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,
  b) do podziału między członków Banku Spółdzielczego w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów),
  c) na inne cele.
  Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków Banku Spółdzielczego określone zostały w statucie. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (art. 29 § 1 pr. spółdz.);
 4. prawo do udziału w majątku Banku Spółdzielczego pozostałego po jego likwidacji – postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku Spółdzielczego odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w pr. bank., w pr. spółdz. oraz innych ustawach. Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Banku Spółdzielczego w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów (art. 125 § 5a pr. spółdz.).

Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

 

4. OBOWIĄZKI CZŁONKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W zakresie obowiązków członka Banku Spółdzielczego należy wskazać, że członek Banku Spółdzielczego zobowiązany jest:

 1. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 2. troszczyć się o dobro i rozwój Banku Spółdzielczego, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku Spółdzielczego oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 3. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których został wybrany,
 4. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

 1. obowiązek wniesienia wpisowego – obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia art. 19 § 1 pr. spółdz. Statut Banku Spółdzielczego określa wysokość wpisowego  i termin jego wniesienia. Nie wniesienie wpisowego w terminie uprawnia Bank Spółdzielczy do żądania odsetek za czas opóźnienia, stosownie do postanowień art. 481 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. Brak wniesienia wpisowego w terminie wskazanym w statucie Banku Spółdzielczego może stanowić podstawę do pozbawienia członka Banku Spółdzielczego statusu „członka” w drodze powzięcia uchwały o wykluczeniu z Banku Spółdzielczego (art. 24 § 2 pr. spółdz.). Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa;
 2. obowiązek wniesienia wpłat na udziały – obowiązek ten wynika bezpośrednio z  art. 19 § 1 pr. spółdz. Co więcej, zgodnie z art. 10 ust. 1 u.f.b.s. każdy członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, a także minimalna ilość udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia określone zostały w statucie Banku Spółdzielczego;
 3. obowiązek wniesienia niewpłaconej części udziału – jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów (art. 77 § 3 pr. spółdz.). Po ogłoszeniu upadłości Banku Spółdzielczego, na żądanie syndyka, zgodnie z art. 135 pr. spółdz., członkowie Banku Spółdzielczego niezwłocznie uiszczają niewpłaconą dotychczas część udziału;
 4. uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów–  zgodnie z art. 19 § 2. pr. spółdz., a także zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego, członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów. Co więcej, zgodnie z art. 28 pr. spółdz., w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem. Z kolei na podstawie  art. 19 § 3. pr. spółdz. członkowie Banku Spółdzielczego nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania. Niemniej jednak środki pieniężne ulokowane przez członka Banku Spółdzielczego w udziałach w Banku Spółdzielczym nie są chronione w ramach systemu gwarantowania depozytów bankowych.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę