Kredyty

Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostki Samorządu Terytorialnego - kredyty

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bank udziela kredytów:

  1. w rachunku bieżącym;
  2. w rachunku kredytowym.

Kredyty mogą być udzielane jako:

  1. krótkoterminowe – z terminem spłaty do 1 roku;
  2. średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat;
  3. długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 3 lat.

Przeznaczenie kredytu:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST
Kredyty te mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte. Uruchamiane są w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym, jeżeli JST posiada rachunek bieżący w Banku oraz są udzielone do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej JST, w uchwale budżetowej tej jednostki lub w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku), jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel w innych bankach;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4)      wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Kredyty te są kredytami krótkoterminowymi, średnioterminowymi lub długoterminowymi i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JST w SIWZ. Mogą być zaciągnięte do wysokości, która została określona w uchwale budżetowej JST lub odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku) JST a zgodnie z warunkami procedury zamówienia mogą być postawione do dyspozycji bezgotówkowo – jednorazowo lub w transzach, w zależności od rodzaju kredytu i finansowanego przedsięwzięcia.

Jednostki Samorządu Terytorialnego - kredyty

Pliki do pobrania

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę